ProCredit Onboarding Process

Apliko për praktikë
  • Zhvillimet e Stafit
  • Zhvillimet dhe trajnimet
  • ProCredit Onboarding Process
  • Praktikë për studentë

ProCredit Onboarding Process është mundësi për trajnim dhe zhvillim gjithëpërfshirës për profesionistë të kualifikuar dhe të sapodiplomuar nga universitetet apo institucione të tjera të arsimit të lartë. ProCredit Onboarding Process është mundësia e vetme e hyrjes në Bankën ProCredit. Pjesëmarrësve u jepet mundësia për të mësuar për bazat e sistemit bankar, përgjegjësinë sociale dhe edukimin financiar, si dhe për të kuptuar qartë rolin e ndërmjetësimit financiar dhe ndikimin e tij në ekonominë e një vendi.

Informata të përgjithshme për ProCredit Onboarding Process:

Kohëzgjatja Programi organizohet Vendi Pagesa mujore Numri i pjesëmarrësve në grup
6 muaj 4 herë në vit Qendra Rajonale e Trajnimit  PO, shuma e bursës varet për kandidatët me përvojë pune Mesatarisht 30

Qëllimi

Programi ofron një mundësi unike për pjesëmarrësit dhe për Bankën ProCredit për të vlerësuar nëse prirjet e kandidatëve dhe cilësitë personale të tyre përshtaten me mënyrën e veçantë të punës në ProCredit. Cilësia e programit tonë të punësimit dhe trajnimi konsistent që e kemi do të na ndihmojë për të ofruar shërbim cilësorë për klientë.
Programi mbulon temat si:

  • Parimet themelore të bankave, financave dhe ekonomisë
  • Konceptet kryesore në zhvillimin ekonomik, menaxhimin mjedisor dhe globalizimin
  • Hyrje në kujdesin për klientë dhe shërbimet bankare
  • Matematika dhe kontabiliteti
  • Detyrat specifike dhe projekte që zhvillojnë aftësitë profesionale dhe personale, si individë dhe si pjesëtarë të ekipit
  • Filozofia e biznesit dhe historia e Bankës ProCredit u mundësojnë kandidatëve të zbulojnë kulturën e korporatës së bankës dhe parimet e saj etike që janë pasqyruar në Kodin e Mirësjelljes së bankave ProCredit dhe zbatohen në aktivitetet tona të përditshme.

Metodologjia

Gjatë periudhës gjashtëmujore, pjesëmarrësit përfshihen në kurse dinamike dhe interaktive që karakterizohen me diskutime të hapura, projekte dhe punë grupore, pasuar me ushtrime praktike gjatë të cilave mund të zbatohen konceptet e mësuara në klasë. Natyra e programit përfshin që pjesëmarrësit të marrin përvojë unike të qëndrimit së bashku me kolegët e tyre larg nga Prishtina për periudha të caktuara kohore. Prandaj, janë të domosdoshme fleksibiliteti dhe gatishmëria për të qëndruar larg shtëpisë. Pjesëmarrja e plotë gjatë gjithë programit është e detyrueshme dhe nevojitet angazhim si individual ashtu edhe si pjesë e grupit.

Informacione logjistike

Programi zgjat 6 muaj me një grup të ri prej 30 pjesëmarrësve duke filluar me intervale tremujore.Trajnimi zhvillohet në Qendrën Rajonale të Trajnimit të ProCredit. Disa nga modulet mbahen për një periudhe të caktuar jashtë Prishtinës.. Kandidatët e përzgjedhur nga Banka ProCredit për të marrë pjesë në program do të marrin bursë gjatë periudhës gjashtë mujore. Shuma e bursës mund të përshtatet për kandidatët me përvojë pune.

Për ata pjesëmarrës të cilët e përfundojnë me sukses programin, ekziston një mundësi që do t’u ofrohet punë në ProCredit Bankë në Kosovë. Megjithatë, nuk ka detyrime ligjore as për bankën as për kandidatin që të hyjnë në marrëdhënie punësimi. Në rast të performancës së dobët, pjesëmarrja në program mund të ndërpritet nga të dyja palët në çdo moment me njoftim paraprak njëjavor.