Para shtesë në dispozicion përmes overdraftit

5/16/2020

Të keni shërbimin e mbitërheqjes / overdraftit të aprovuar në llogarinë tuaj mund t’iu vie në ndihmë në çdo kohë që ju nevojiten para shtesë për shkak të investimve të ndryshme. 

Informata shtesë: 

  • Para shtesë në dispozicion deri në 200% të pagës neto 
  • Paguaj vetëm për mjetet që shfyrtëzon 
  • Paratë do të jenë në dispozicion në llogarinë tuaj rrjedhëse brenda 24 orëve
     

APLIKO ONLINE KËTU 

Norma efektive e interesit të overdraftit është 9.00%. Norma e interesit që ProCredit ofron për këtë shërbim kreditor ështe puthuajse përgjysmë më e ulët se norma e interesit produkteve të ngajshme kreditore në treg.

Shembuj për orientim:

Paga neto: 750 EUR 1,500 EUR
Limiti i mbitërheqjes 1,500 3,000
Bilanci në llogari  00 400
Fondet e disponueshme  1,500 3,400
Norma nominale e interesit  8.66% 8.66%
Norma efektive e interesit  9.00% 9.00%
Shuma e shfrytëzuar  950 2,750
Ditët e shfrytëzimit  15 10
Interesi për t'u paguar  3.37 6.52

***Klienti i nënshtrohet paraprakisht rishikimit të historikut kreditor në regjistrin kreditor. Limiti shpenzues i overdraftit përshtatet me nevojat dhe potencialin financiar të klientit. 

 Banka rezervon të drejtën për të aprovuar/refuzuar aplikimin në fjalë, varësisht nga situata financiare e klientit.