Fondi Flex (mbitërheqja)

Fondi Flex, apo mbitërheqja bankare, iu jep mundësi klientëve për të pasur qasje në fonde shtesë deri në një limit të caktuar shpenzues. Limiti shpenzues iu lejohet klientëve  duke u bazuar në pagën, respektivisht të hyrën e rregullt mujore të tyre.

Fondi Flex është i dizajnuar për të ndihmuar klientët në plotësimin e mungesës së likuiditetit financiar afatshkurtër. Qëllimi i këtij shërbimi është qe klientëve t’iu krijoj mundësi të përmbushjes së nevojave imediate shpenzuese përmes shfrytëzimit të mbitërheqjes të para-aprovuar nga banka, pa qenë i nevojshëm parashtrimi i kërkesës për kredi në rastet e mungesës momentale të likuiditetit financiar.

 

Shuma minimaleKohëzgjatja e FonditFlexDokumentet e nevojshme
Deri në 200% të pagës/të hyrës së rregullt mujore Nuk është e caktuar
  • Letërnjoftimi
  • Kontrata e punës

Për informata shtesë ju lutem kontaktoni Qendrën e Kontaktit në 049/555-555 dhe 038/555-555, ose vizitoni degët tona.