Kartelat e debitit

Me hapjen e llogarisë rrjedhëse në Bankën ProCredit, do të pajiseni me kartelë të debitit, e cila ju mundëson të keni qasje në të hollat e juaja në çdo kohë dhe vend të botës. Kartelat e debitit janë të lidhura drejtpërdrejt me llogarinë  tuaj rrjedhëse dhe përdorimin e të gjitha mjeteve që janë në këtë llogari duke përfshirë edhe mbitërheqjen e lejuar. Në Bankën ProCredit ofrohen këto kartela të debitit: