Kredi biznesi për ndërmarrje shumë të vogla

Kreditë e biznesit për ndërmarrje shumë të vogla janë disenjuar enkas për klientët të cilët dëshirojnë ta zhvillojnë biznesin e tyre edhe  më shumë duke blerë pajisje shtesë, duke shtuar cilësinë dhe gamën e shërbimeve.
Kreditë për ndërmarrje shumë të vogla janë prezantuar në tregun kosovar për herë të parë nga ProCredit Bank, dhe tani janë shumë të njohura për tregtarët dhe zejtarët tanë.

Varësisht nga lloji i biznesit që ju drejtoni, ProCredit Bank ofron kushte të përshtatshme të pagesës së kredisë dhe këshilltarë të dedikuar për biznes që do të jenë gjithnjë në dispozicionin tuaj.

Shuma minimaleKohëzgjatja e kredisëDokumentet e nevojshmeTë keni biznes aktiv të paktënMënyra e pagesësLejimi i kredisë
20,000 Euro
  • Deri në 36 muaj për mallra
  • Deri në 180 muaj për mjete fikse / blerje të patundshmërisë (objekt biznesi/tokë/shtëpi) dhe qëllime të ndryshme biznesi
  • Dokument valid i Republikës së Kosovës
  • Dokumentet e biznesit
6 muaj
  • Pagesa të rregullta mujore
  • Grejs periudha dhe pagesat e parregullta aplikohen vetëm në raste të veçanta
Brenda 72 orëve

 

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.