Ofertë e Re për Financim

Financo planet tuaja përmes ofertës së re për klientë privatë me normë efektive të interesit duke filluar prej 3.90%, e ndryshueshme varësisht nga destinimi, shuma dhe periudha e kthimit të kredisë.

  • Financimi i blerjes së shtëpisë/banesës dhe mobilimi i saj
  • Rifinancimi i kredisë ekzistuese


Oferta vlen deri më 30 prill, 2018.
I/e interesuar? Apliko online këtu, vizitoni degët tona apo na kontaktoni në Qendrën e Kontaktit në 049/555-555 dhe 038/555-555.

Shembuj: Tabela më poshtë përmban disa shembuj për orientimin tuaj. Shuma dhe periudha e kthimit të kredisë përshtatet me nevojat dhe potencialin tuaj financiar:

Shuma e kredisë Periudha e kthimit të kredisë Norma nominale variabile e interesit e bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujorShpenzimet administrativeNorma efektive e interesit bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujor
120,000 Eur 156 muaj 3.80%
0.20%
3.90%

 

Shuma e kredisë Periudha e kthimit të kredisë Norma nominale variabile e interesit e bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujorShpenzimet administrativeNorma efektive e interesit bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujor
100,000 Eur 60 muaj 3.80%
0.20%
3.95%

 

Shuma e kredisë Periudha e kthimit të kredisë Norma nominale variabile e interesit e bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujorShpenzimet administrativeNorma efektive e interesit bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujor
70,000 Eur 144 muaj 4.00%
0.50%
4.17%

 

Shuma e kredisë Periudha e kthimit të kredisë Norma nominale variabile e interesit e bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujorShpenzimet administrativeNorma efektive e interesit bazuar në vlerën aktuale të Euribor-it 6 mujor
40,000 Eur 120 muaj 4.20%
1.00%
4.50%

Shënim: EURIBOR-i është shkurtesa e Euro Interbank Offered Rate dhe i referohet normës së interesit bazuar në ofertën dhe kërkesën e parasë në tregun evropian si edhe bazuar në kuotat ditore, dërguar nga 47 bankat më të mëdha evropiane. Kur klientët marrin kredi me normën variabile të interesit të lidhur me Euribor-in, duhet të kenë parasysh ndryshimet e mundshme në Euribor, e të cilat banka ProCredit i aplikon çdo gjashtë muaj për kohëzgjatjen e kredisë.