Llogaria Rrjedhëse për biznese

Llogaria Rrjedhëse për biznese është llogari themelore që i mundëson biznesit tuaj qasje në shërbime bankare. Kjo llogari është e strukturuar  dhe dizajnuar në atë mënyrë që përshinë edhe shërbimet tjera të domosdoshme që një klienti të biznesit i nevojiten për të operuar dhe kryer punë të përditshme biznesore bankare, siç janë:  pranimi dhe dërgimi i transfertave vendore, kombëtare dhe ndërkombëtare,  shfrytëzimi i kredisë apo fondeve Flex si dhe shfrytëzimi i shërbimeve tjera elektronike dhe kartelave të bankës ProCredit të cilat ndihmojnë që biznesi juaj të jetë edhe më efikas. 

Struktura dhe komisioni i llogarisë rrjedhëse, tani për klientët e biznesit ofrojnë edhe të gjitha shërbimet e cekura më poshtë:

  • Hapjen e të gjitha llogarive rrjedhëse të biznesit në të njëjtën valutë
  • Mirëmbajtjen e të gjitha llogarive rrjedhëse në të njëjtën valutë
  • Lëshimin dhe mirëmbajtjen e debit kartelës
  • Lëshimin dhe mirëmbajtjen e shërbimit e-Banking
  • Pajisjen e klientit me pajisje token (deri në dy token nëse kjo është e nevojshme)
  • Si dhe lëshimin e kodit identifikues të klientit për shërbimet e Qendrës së Kontaktit.

Dokumentet bazë për hapje të llogarisë janë:

  • Dokumenti valid i identifikimit
  • Forma e regjistrimit të përhershëm të kompanisë Certifikatën e Regjistrimit të Biznesit dhe dokumentin mbi informacionet e biznesit.