Llogaria Rrjedhëse

Llogaria Rrjedhëse është llogari themelore që mundëson qasje në shërbime bankare. Kjo llogari është e strukturuar  dhe dizajnuar në atë mënyrë që përshinë edhe shërbimet tjera të domosdoshme që një klienti privatë i nevojiten për të operuar dhe kryer punë të përditshme bankare, siç janë: pranimi i pagës, pranimi dhe dërgimi i transfertave, shfrytëzimi i kredisë apo fondeve Flex si dhe shfrytëzimi i shërbimeve tjera elektronike dhe kartelave të bankës ProCredit.

Struktura dhe komisioni i llogarisë rrjedhëse, tani për klientët privatë ofrojnë edhe të gjitha shërbimet e cekura më poshtë:

  • Hapjen e llogarisë rrjedhëse dhe të kursimit
  • Mirëmbajtjen e llogarisë rrjedhëse dhe të kursimit
  • Lëshimin dhe mirëmbajtjen e debit kartelës
  • Lëshimin dhe mirëmbajtjen e shërbimit e-Banking
  • Pajisjen e klientit me pajisjen Token
  • Si dhe lëshimin e kodit identifikues të klientit për shërbimet e Qendrës së Kontaktit.

Dokumentet bazë për hapje të llogarisë janë:

  • Dokumenti valid i identifikimit
  • Adresa e banimit
  • Në rast se jeni në marrëdhënie pune, atëherë është e nevojshme edhe kontrata aktive e punës.