Mbitërheqje për klientë privatë

Mbitërheqja e pagës është kredi e cila ju jep mundësi klientëve për të tërhequr një shumë të caktuar të parave, deri në një limit paraprakisht të aprovuar nga banka, madje edhe atëherë kur nuk kanë para në llogarinë rrjedhëse. Kjo shumë zakonisht bazohet në pagën mujore të klientit.

Qëllimi i mbitërheqjes së pagës është për t'i plotësuar shpenzimet emergjente të klientit të paparashikuara apo afatshkurtra, të cilat ju mund t'i mbuloni me mbitërheqjen e pagës pastaj t'i ktheni atëherë kur pranoni pagën.

Shuma minimaleKohëzgjatja e mbitërheqjesDokumentet e nevojshmeLejimi i mbitërheqjes
EUR 100 Nuk është e caktuar
  • Letërnjoftimi
  • Kontrata e punës
Brenda 24 orëve

Për informata shtesë ju mund të drejtoheni në degën më të afërt.