Mbitërheqje e siguruar me para të gatshme

Mbitërheqja është mundësi që u jepet klientëve tanë që të kenë fonde shtesë në llogarinë e tyre rrjedhëse me qëllim të ruajtjes së likuiditetit të tyre afatshkurtër dhe në të njejtën kohë të kursejnë paratë e tyre duke i afatizuar. Veçanti e këtij shërbimi është se në rast të mbitërheqjes interesi i pagueshëm llogaritet në baza ditore dhe ngarkohet në muaj.

Shuma minimale EUR 500
Kohëzgjatja e mbitërheqjes Nuk duhet ta kalojë kohëzgjatjen e mjeteve të afatizuara
Mjetet e sigurisë Llogari afatizimi ose shumë e rezervuar
Lejimi i mbitërheqjes Brenda 24 orëve

Për informata shtesë ju mund të drejtoheni në degën më të afërt.