ProCredit Banka dobija nagradu za korporativnu društvenu odgovornost na Kosovu

3/9/2022

ProCredit banka na Kosovu dobija nagradu za korporativnu društvenu odgovornost na Kosovu 2021, koja je dodeljena tokom ceremonije koju su organizovali Mreža CSR Kosova i Kancelarija koordinatora za razvoj UN-a na Kosovu.

Ova nagrada dolazi kao rezultat posvećenosti ProCredit Banke u ispunjavanju ciljeva održivog razvoja (SDG) u okviru UN Agende 2030, kao i za sav doprinos koji je ProCredit Banka dala tokom 2021. godine, ali i tokom godina na unapređenju dobrobiti zajednice i sprovođenju tekuće politike koja ima za cilj zaštitu životne sredine.

“Za ProCredit banku ova nagrada je dodatna potvrda našeg neumornog rada u realizaciji mnogih, mnogih projekata i aktivnosti koje jasno otkrivaju našu strategiju i našu visoku društvenu odgovornost. Mogu reći da ovakav način razmišljanja nije samo naša strategija, već je to nešto duboko usađeno u svakom našem kolegi. To je naš način razmišljanja svakog dana i u svakoj situaciji“, istakao je Besar Pllana, predstavnik ProCredit Banke na Kosovu.

Dok je Mreža CSR Kosova naglasila da je „ponosna na rad naše članice, ProCredit Banke, za održiviji i inkluzivniji razvoj u zemlji, kao i na partnere koji nam pružaju stalnu podršku u unapređenju naše agende za mlade i održivi razvoj”.

 Kako odgovorna banka radi ekološko i socijalno upravljanje?

ProCredit Banka na Kosovu, kao deo grupe ProCredit banaka, je orijentisana ka održivom razvoju privrede zemlje. Stalno preispitujemo značaj naših akcija i aktivnosti u odnosu na naš koncept razvoja koji prevazilazi isključivo fokus ekonomskog rasta u njegovom tradicionalnom smislu. Naprotiv, mi preispitujemo naše postupke u odnosu na širu odgovornost prema zemljama u kojima ProCredit grupa posluje. ProCredit kontinuirano procenjuje akcije i odluke, ne samo iz perspektive koristi i potreba naših klijenata, već pre svega iz uticaja koji oni mogu imati na društvo i okruženje oko nas.

  • U novembru 2021. godine, portfolio zelenih kredita za ProCredit grupu je premašio vrednost od 1 MILIJARDA EVRA ili preko 20% UKUPNOG PORTFELJA GRUPE.
  • Samo na Kosovu, ovaj portfolio je iznosio 98,5 miliona evra ili 17% OPŠTEG PORTFELJA kredita.

Minimiziranje negativnog uticaja na životnu sredinu i proaktivno promovisanje održivog načina poslovanja je sastavni deo naše strategije – ne samo u vezi sa našim kreditnim operacijama ili pružanjem finansijskih usluga klijentima, već i u našem svakodnevnom poslovanju operacije.

Da bismo to postigli, razvili smo i implementirali sveobuhvatan sistem upravljanja životnom sredinom sertifikovan prema ISO 14001. Ovaj sistem se primenjuje od 2008. godine i zasniva se na tri stuba, i ne samo da ima za cilj da smanji uticaj unutrašnjeg i eksternog okruženja ProCredit banke, već takođe promoviše održive kredite i investicije koje imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Koja su ovo tri stuba?
 

1. Interno upravljanje životnom sredinom se odnosi na sve interne mere preduzete u instituciji za smanjenje uticaja banke na životnu sredinu. Da bi se poboljšao unutrašnji uticaj na životnu sredinu, važno je prvo definisati kvantitativne indikatore koji omogućavaju merenje, procenu i postavljanje ciljeva za poboljšanje ekoloških performansi. ProCredit banka danas ima sofisticiran sistem i u stanju je da precizno meri i prati ove indikatore kao što su emisije gasova staklene bašte, potrošnja vode, itd. Tokom godina, dosledno smo smanjivali potrošnju električne energije ulaganjem u efikasne mere i opremu u našim zgradama, a da ne pominjemo ulaganje u fotonaponsku opremu koja nadoknađuje značajan deo računa za električnu energiju za našu centralnu kancelariju. Značajno smo smanjili upotrebu papira ulaganjem u tehnologiju digitalnog potpisa, smanjili smo potrošnju vode ulaganjem u pametne uređaje kao i podizanjem svesti našeg osoblja. 
Takođe, zamenili smo vozni park gorivom u električni, čime smo doprineli smanjenju gasova staklene bašte i emisije ugljen-dioksida. Kao banka, takođe smo se pobrinuli da obezbedimo infrastrukturu za punjenje električnih vozila za širu javnost, investirajući u 25 elektrana na celoj teritoriji Kosova.

Naš srednjoročni cilj je da do 2023. godine postanemo karbon neutralna institucija. Da bi se postigao ovaj cilj, kao dodatna mera za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, u nadi da ćemo podstaći takve investicije drugih institucija ili preduzeća koja posluju na Kosovu, glavni akcionar grupa banaka ProCredit, ProCredit Holding, je preduzeo inicijative za ulaganje na Kosovu, u projekat proizvodnje električne energije iz solarne energije kapaciteta 3Mw sa vrednošću investicije od oko 2,2 miliona evra. ProCredit banka se obavezuje da će po završetku ovog projekta sva električna energija koju će institucija potrošiti biti iz obnovljivih izvora, odnosno solarne energije. Razlog za odabir Kosova za ovu investiciju je činjenica da se na Kosovu oko 95% električne energije proizvodi iz uglja koji se koristi u dve veoma stare elektrane, gde se za svaki proizveden kilovat električne energije oslobađa oko 1 kg CO2. Stoga smatramo da je svako ulaganje u obnovljive izvore energije direktno ulaganje u zdravlje društva i generacija koje dolaze. 
Takođe, pored investicija koje imaju direktan ili indirektan uticaj na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, konstantno ulažemo i u druge mere kao što je sadnja drveća, gde smo do sada zasadili preko 1.000 stabala i ozelenjavali 128.000 m2.

Sva ova dostignuća kontinuirano izveštavamo u skladu sa standardom (GRI) Global Reporting Initiative. 

 2. Upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima tokom kreditiranja. Posvećeni smo finansiranju dobrih ekoloških i društvenih projekata i radimo samo sa kompanijama koje ne ugrožavaju životnu sredinu, zdravlje i bezbednost svog osoblja. Ne finansiramo aktivnosti koje imaju nepopravljiv negativan uticaj na životnu sredinu i društvo tako što ih uvrštavamo u listu isključivih delatnosti. Primeri: ne finansiramo preduzeća koja posluju u zaštićenim područjima, uzgoj i proizvodnju duvana i alkohola, rudarstvo, itd. Pored toga, procenjujemo ekološki i društveni rizik u vezi sa svakim zahtevom za finansiranje od strane preduzeća. U ovoj oblasti, naš srednjoročni cilj je da održimo i dalje unapredimo visok nivo ekološke i socijalne kompetencije našeg osoblja kako bismo kontinuirano podržavali naše klijente u pravcu održivog razvoja.

 

3. Zeleno finansiranje. Dizajnirali smo i promovisali zelene kredite za podršku investicijama u energetsku efikasnost, obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine. U novembru 2021. godine, portfolio zelenih kredita za ProCredit grupu premašio je vrednost od milijardu evra ili preko 20% ukupnog portfolija grupe, dok je samo na Kosovu ovaj portfolio iznosio 98,5 miliona evra, ili 17% portfolija opštih kredita. Da bismo nastavili da podržavamo održivi razvoj naših klijenata na Kosovu, jedan od naših ciljeva do 2023. godine je da dodatno podstaknemo zelene kredite i premašimo 20% ukupnog portfelja. Istovremeno, ističemo da smo unapredili i povećali kapacitete u evaluaciji i finansiranju projekata obnovljive energije koji će imati poseban fokus tokom 2022. godine.

Danas je više nego ikad potrebno promovisati održive investicije kao jedini način da se ekonomski razvoj odvoji od korišćenja iscrpljenih resursa. Dakle, primenjujemo sveobuhvatan i individualan pristup prema svakom klijentu finansirajući održive zelene projekte i istovremeno procenjujemo rizike koji proizilaze iz aktivnosti naših klijenata i na taj način nam omogućavamo da ih savetujemo da minimiziraju svoj uticaj na životnu sredinu i društvo. 
Ovaj sistem upravljanja životnom sredinom nije izvodljiv i može ga primeniti samo jedna osoba ili odeljenje. Stoga je bilo neophodno da se institucionalizuje tako što će se integrisati u svaki nivo organizacione strukture, uključujući svako osoblje, od nivoa višeg menadžmenta do operativnih nivoa. 


Visar Paçarada
Član Upravnog odbora
ProCredit Bank Kosovo