Saglasnost

Etika biznisa
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja

ProCredit Bank potpuno podržava borbu protiv pranja novca i financiranje terorizma. Politike i procedure  ProCredit Banke protiv pranja novca stavljeni su da bi se osiguralo da je naša institucija u skladu sa zahtevima i obavezama prepisanim u zakonodavstvu Kosova, pravilnicima, pravila i uputstva industrije u sektoru financijskih usluga od Centralne banke Republike Kosovo, uključujući potrebu za postojanje adekvatnih sistema i kontrola da bi e smanjio rizik upotrebe banke za olakšavanje pranja novca, financirajna terorizma i financijskog kriminala uopšte. ProCredit Bank sa zadovoljstvom će vam pružiti sertifikat „Patriot Act“ za vaše podatke.