Sistema za Uzbunjivanje

Kvartalni izveštaji
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja

Procredit banka je jako posvećena tome da bude odgovorna banka sa moralnim kompasom, vođena principima usmerenim na razvoj. Duboko ukorenjen u principu ljudskog dostojanstva, naš koncept razvoja podrazumeva (i zahteva) primenu vrlo strogih etičkih principa koje je sama banka uspostavila, koji prevazilaze poštovanje zakonskog i regulatornog okruženja. Ovi principi grade srž naše misije i vrednosti naše korporacije, ali mogu bujati samo ako ih efikasno prenose, razumeju i prihvataju svi zaposleni kao i druge spoljne strane sa kojima smo odlučili da radimo .

U svetlu gore navedenog, tokom naših operacija snažno smo posvećeni otkrivanju i sprečavanju bilo kog potencijalnog nezakonitog, obmanjujućeg ili neetičkog ponašanja i pažljivim praćenjem istih do njihovog konačnog rešenja. Jedan od alata koji omogućava ostvarivanje ovog cilja je i sistem uzbunjivanja koji služi zaposlenima ili široj javnosti za prosleđivanje informacija u vezi sa bilo kakvim sumnjama o prevari ili drugim etičkim i zakonskim kršenjima, uključujući ekološke i socijalne probleme.

Ohrabrujemo svakog zaposlenog u ProCredit-u, svakog klijenta i širu javnost da pokrenu sva svoja pitanja koja ih zabrinjavaju i da se jave putem sistema za uzbunjivanje imenom ili anonimno na KOS.WhistleBlowing@procredit-group.com. Pokrenuta pitanja primaće i njima će se baviti članovi upravnog odbora, šef interne revizije i šef usaglašenosti.

Cenimo otvorenu komunikaciju i želeli bismo da vas ohrabrimo da svoje pitanje podnesete koristeći vaše ime i kontakt kako bismo mogli da vam odgovorimo, ako je potrebno. Međutim, ako i dalje odlučite da ostanete anonimni, u potpunosti razumemo i poštujemo vaš izbor. Bez obzira na vaš izbor, budite uvereni da će se sa vašom prijavom postupati poverljivo i da će obrada iste biti u skladu sa legitimnim interesima svih uključenih strana, u meri u kojoj je to zakonski moguće.