Kreditno pismo

Obveznice i vladine obveznice Republike Kosovo

Kreditno pismo je jedna obaveza, koju obično preuzima na sebe banka na zahtev jednog od njenih klijenata da bi platila jednom naimenovanom korisniku jedan specifičan iznos novca u jednom određenom datumu. Ako se bavite uvozom i izvozom, onda vi kreditnom pismom ProCredit Banke izbegavate svaku vrstu mogućeg rizika u vezi sa neispunjenjem obaveza od strane vašeg poslovnog partnera.

Poslovni partner od koga ste naručili robu treba da ispuni sve uslove specificirane u kreditnom pismu tako da on primi uplatu

U ovom kreditnom pismu, vi i vaš poslovni partne možete da specifikujete detalje kao što su:

 • Zadnji datum kada se može izvršiti transport robe
 • Količinu robe
 • Kvalitet i ostale specifičnosti robe

Na ovaj način se vi osigurate da ćete da dobijete naručenu robu prema vašim zahtevima.

Vrste kreditnog pisma koje mi nudimo su:

 • Neopozivo Kreditno Pismo – podrazumeva da se kredit može izmeniti ili poništiti, bez sporazuma svih stranaka (korisnici i aplikanti banke).
 • Kreditno Pismo Usvojeno Standby (spremno) – deluje kao bankarska garancija iz izdavačke banke kod spoljnog korisnika prema neispunjenju obaveze od strane klijenta (aplikanta).
 • Kreditno Pismo za Izvoz – predstavlja garanciju za izvoznika, koji će se platiti nakon predaje robe i usluga prema zahtevu / odluke u prodajnom ugovoru.
 • Kreditno Pismo Uplativo Predstavljenjem dokumenata znači da uvoznik robe treba da plati navedni iznos u dokumentima prilikom predstavljenja dokumentata u njegovu banku (izdavačku banku kreditnog pisma) ako su dokumenti u podudarnosti sa uslovima u kreditnom pismu.
 • Kreditno Pismo Koje se plaća na odlaganje znači da uvoznik robe treba da plati navedenu vrednost u dokumentu u danu koji je određen u uslovima izdatog kreditnog pisma.
 • Nepotvrđeno Kreditno Pismo se – izdaje, vodi i prerađuje neposredno od banke uvoznika.
 • Potvrđeno Kreditno Pismo se – izdaje, vodi i prerađuje od jedne druge banke koja se obuhvaća u ovu vrstu kreditnog pisma na osnovu sporazuma ili zahteva koji imaju uvoznik ili izvoznik i zasnivajući se na izveštaje koje ima izdavačka banka sa bankom izabranom za potvrđivanje kreditnog pisma.
 • Prenosivo Kreditno Pismo – omogućava prvom korisniku kreditnog pisma da deluje kao posrednik i da transferiše njegova prava iz kreditnog pisma na prodavca robe.