Kreditno pismo

Usluge u bankomatu

Kreditno pismo je jedna obaveza, koju obično preuzima na sebe banka na zahtev jednog od njenih klijenata da bi platila jednom naimenovanom korisniku jedan specifičan iznos novca u jednom određenom datumu. Ako se bavite uvozom i izvozom, onda vi kreditnom pismom ProCredit Banke izbegavate svaku vrstu mogućeg rizika u vezi sa neispunjenjem obaveza od strane vašeg poslovnog partnera.

Poslovni partner od koga ste naručili robu treba da ispuni sve uslove specificirane u kreditnom pismu tako da on primi uplatu

U ovom kreditnom pismu, vi i vaš poslovni partne možete da specifikujete detalje kao što su:

 • Zadnji datum kada se može izvršiti transport robe
 • Količinu robe
 • Kvalitet i ostale specifičnosti robe

Na ovaj način se vi osigurate da ćete da dobijete naručenu robu prema vašim zahtevima.

Vrste kreditnog pisma koje mi nudimo su:

 • Neopozivo Kreditno Pismo – podrazumeva da se kredit može izmeniti ili poništiti, bez sporazuma svih stranaka (korisnici i aplikanti banke).
 • Kreditno Pismo Usvojeno Standby (spremno) – deluje kao bankarska garancija iz izdavačke banke kod spoljnog korisnika prema neispunjenju obaveze od strane klijenta (aplikanta).
 • Kreditno Pismo za Izvoz – predstavlja garanciju za izvoznika, koji će se platiti nakon predaje robe i usluga prema zahtevu / odluke u prodajnom ugovoru.
 • Kreditno Pismo Uplativo Predstavljenjem dokumenata znači da uvoznik robe treba da plati navedni iznos u dokumentima prilikom predstavljenja dokumentata u njegovu banku (izdavačku banku kreditnog pisma) ako su dokumenti u podudarnosti sa uslovima u kreditnom pismu.
 • Kreditno Pismo Koje se plaća na odlaganje znači da uvoznik robe treba da plati navedenu vrednost u dokumentu u danu koji je određen u uslovima izdatog kreditnog pisma.
 • Nepotvrđeno Kreditno Pismo se – izdaje, vodi i prerađuje neposredno od banke uvoznika.
 • Potvrđeno Kreditno Pismo se – izdaje, vodi i prerađuje od jedne druge banke koja se obuhvaća u ovu vrstu kreditnog pisma na osnovu sporazuma ili zahteva koji imaju uvoznik ili izvoznik i zasnivajući se na izveštaje koje ima izdavačka banka sa bankom izabranom za potvrđivanje kreditnog pisma.
 • Prenosivo Kreditno Pismo – omogućava prvom korisniku kreditnog pisma da deluje kao posrednik i da transferiše njegova prava iz kreditnog pisma na prodavca robe.