Norma referuese e indeksit WAIR (Weighted Average Interest Rate)

Bordi i drejtorëve
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Periudha efektive Norma
16.02.2019 - 15.03.2019 0.45%
16.03.2019 - 15.04.2019 0.46%
16.04.2019 - 15.05.2019 0.48%
16.05.2019 - 15.06.2019 0.72%
16.06.2019 - 15.07.2019 0.74%
16.07.2019 - 15.08.2019 0.77%
16.08.2019 - 15.09.2019 1.02%
16.09.2019 - 15.10.2019 1.08%
16.10.2019 - 15.11.2019 1.10%
Refreskuar më: 10/16/2019