Norma referuese e indeksit WAIR (Weighted Average Interest Rate)

Indeksi WAIR
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Periudha efektive Norma
16.02.2019 - 15.03.2019 0.45%
16.03.2019 - 15.04.2019 0.46%
Refreskuar më: 3/15/2019