Aksionarët

Raportet vjetore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare

ProCredit Holding është kompania prind e një grupi global bankash që është themeluar si Internationale Micro Investitionen AG (IMI) në vitin 1998.

ProCredit Holding është e përkushtuar në zgjerimin e  qasjes në ofrimin e shërbimeve financiare në vendet në zhvillim dhe ekonomitë në tranzicion duke ndërtuar një grup bankash që janë udhëheqëse të ofrimit të shërbimeve financiare të drejta, dhe transparente për bizneset e vogla dhe të mesme si dhe për popullatën në vendet në të cilat operojnë. Ajo kujdeset që vlerat e korporatës ProCredit, praktikat më të mira ndërkombëtare si dhe principet e Baselit II të menaxhimit të riskut të implementohen në gjithë grupin bashkë me standardet, gjithashtu të vendosura nga autoritetet gjermane të mbikëqyrjes.

Aksionari Shuma e vlerës nominale  (EUR) Numri i aksioneve në %
ProCredit Holding 61,346,210 12,269,242 100
Totali 61,346,210 12,269,242 100
* E vlefshme nga 16 prill, 2014

Për më shumë informacion në lidhje me aksionarët dhe strukturën aksionere, si dhe përbërjen e Bordit Drejtues dhe Bordit Mbikëqyrës të ProCredit Holding, ju lutemi shihni ueb faqen e ProCredit Holding.