Mbitërheqje

Shërbimet përmes bankomatit

Mbitërheqja është shërbim bankar i disejnuar për klientët afaristë të cilët kanë nevojë për mbështetje financiare, si rezultat i pamjaftueshmërisë së qarkullimit të parave të gatshme (të hollave kesh) në periudha të ndryshme kohore, çështje këto që nuk përcaktojnë domosdoshmërisht nevojën për kredi afatgjatë. Prandaj në të tilla raste mbitërheqja është zgjidhja e duhur.

Cilat janë përfitimet e biznesit në rastin e shfrytëzimit të mbitërheqjes?

  • Aranzhimi i lehtë dhe shumë fleksibil
  • Ndihmesë në menaxhimin e likuiditetit të kompanisë suaj
  • Interesi paguhet vetëm në shumën e shfrytëzuar
Kohëzgjatja Dokumentet e nevojshme Të keni biznes aktiv të paktën
Deri 24 muaj Letërnjoftimi
Dokumentet e biznesit
6 muaj

Deri në 36 muaj për kapital punuesPagesa bëhet në bazë të shitjes së produkteve tuajaDeri në 84 muaj për mjete fikse dhe qëllime të ndryshme agrobiznesiGrejs periudha lejohet deri në 18 muajDeri në 180 muaj për mjete fikse, qëllime të ndryshme/blerje të patundshmërisë (objekt biznesi, tokë bujqësore)Pagesa sipas sezonalitetitE veçanta e këtij shërbimi është se në rast të mbitërheqjes, interesi i pagueshëm llogaritet në baza ditore dhe ngarkohet në muaj.