Kredi të vogla dhe të mesme

Shërbimet përmes bankomatit

Ne kemi në dispozicionin e të gjithë atyre klientëve që zgjedhin të bashkëpunojnë me ne, këshilltarë të specializuar për biznes, të cilët janë të përkushtuar në përmbushjen e nevojave tuaja, qofshin ato këshilluese apo edhe financiare. Plani juaj investiv, apo nevojat e tjera financiare, do të diskutohen me ju duke u bazuar në analizën e shëndoshë financiare.

Shuma e aplikimit

Kohëzgjatja e kredisë

Dokumentet e nevojshme

Të keni biznes aktiv të paktën

Mënyra e pagesës

Kredi shumë të vogla <=50,000
  • Deri në 36 muaj për mallra
  • Deri në 180 muaj për mjete fikse,qëllime të ndryshme/blerje të patundshmërisë (objekt biznesi, tokë bujqësore)
  • Dokument valid i Republikës së Kosovës
  •  Dokumentet e biznesit
3 muaj
  • Pagesa të rregullta mujore
  • Grejs periudha dhe pagesat e parregullta aplikohen vetëm në raste të veçanta

Kredi të vogla

50,001 =< 250,000 Euro

6 muaj

Kredi të mesme

> 250,000 Euro

Gjithashtu, ProCredit Bank ofron edhe kredi Eko për biznese të cilat dëshirojnë të investojnë në ngritjen e efiçiencës së biznesit të tyre. Eko kreditë janë financim i investimeve në ambientet e bizneseve dhe në shtëpi/banesa, të cilat rezultojnë shfrytëzimin efikas të energjisë dhe kursimin e saj.

Llojet e investimeve Eko:

  • Reduktoni kostot tuaja mujore të konsumit të energjisë dhe minimalizoni dëmtimin e ambientit nga afarizmi juaj me anën e investimeve ne energji te riperteritshme si panele solare apo sisteme fotovoltaike 
  • Rrisni produktivitetin nëpërmjet linjave efiçiente të prodhimit, përmirësoni cilësinë e produkteve dhe fitoni avantazh konkurrues në treg
  • Përmirësoni imazhin e biznesit tuaj si një biznes që investon në cilësi dhe kujdeset për ambientin.