Linjë kreditore

Shërbimet përmes bankomatit

Linja kreditore është ekspozim kreditor afat-shkurtër i dizajnuar për financimin e nevojave të kapitalit punues për një periudhë të caktuar kohore. Ky ekspozim kreditor nuk është i lidhur për llogarinë rrjedhëse por ka llogarinë e veçantë e cila përdoret vetëm për qëllime të linjës kreditore. Ju jeni të lirë të bëni kthimin e kredisë gjatë gjithë afatit të linjës kreditore, posaçërisht në periudhat kur të ardhurat tuaja janë të larta.

Kohëzgjatja e linjës kreditore

Dokumentet e nevojshme

Të keni biznes aktiv, të paktën

Deri në 12 muaj

Dokument i vlefshëm i Republikës së Kosovës

Dokumentet e biznesit

6 muaj