Bordi menaxhues

Raportet vjetore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare

Visar Paçarada – Kryeshef Ekzekutiv i Përkohshëm dhe Anëtar i Bordit Menaxhues në ProCredit Bank Kosovë

Z. Paçarada është emëruar Kryeshef Ekzekutiv i Përkohshëm në ProCredit Bank në Kosovë që nga korriku 2023 dhe Anëtar i Bordit Menaxhues në ProCredit Bank në Kosovë që nga maji 2019.

Aktualisht ai është përgjegjës për sektorët si: Klientët e Biznesit të NVM-ve, Klientët Privatë, Marketing, Menaxhimin Mjedisor, Thesarin, Kundër Pastrimit të Parave, Burimet Njerëzore, Prokurimin, Siguria e Informacionit dhe Validimi i Modelit të Riskut.

Z. Paçarada u bë pjesë e bankës ProCredit në Dhjetor të vitit 2007. Në vitin 2011 u emërua si Koordinator për Vlerësimin e Rrezikut Kreditor ndërsa në vitin 2012 u bë Udhëheqës i Njësisë së Kredidhënies për Klient të Mesëm në kuadër të Departamentit të Biznesit. Në maj 2014 u emërua Udhëheqës i Departamentit për Sektorin e Biznesit të Mesëm dhe tutje duke vazhduar si Udhëheqës në Departamentin e Klientëve të Biznesit (SME – NVM) nga nëntori i vitit 2016.

Z. Paçarada është diplomuar në Universitetin e Westminster të Londrës, në drejtimin e Menaxhimit të Biznesit Ndërkombëtar dhe gjithashtu ne vitin 2016 ka përfunduar studimet në ProCredit Akademinë e Menaxhmentit në Furth, Gjermani.

Bejtë Cakaj - Anëtar i Bordit Menaxhues të ProCredit Bank në Kosovë

Z. Cakaj u emërua Anëtar i Bordit Menaxhues të ProCredit Bank në Kosovë në Maj të vitit 2019.

Aktualisht është përgjegjëse për Departamentin e Vlerësimit të Rrezikut Kreditor, Departamentin e Menaxhimit të Cilësisë së Portofolit dhe Departamentin e Shërbimeve të Brendshme.

Z. Cakaj u bë pjesë e bankës ProCredit në Kosovë në vitin 2009. Në vitin 2012 u emërua si Koordinatori i Vlerësimit të Rrezikut Kreditor. Ne vitin 2013 Z.Cakaj përfundoi programin për këmbim të përvojës ku për një periudhe një vjeçare punoi ne Departamentin e Vlerësimit të Rrezikut Kreditor te ProCredit Holding me seli në Frankfurt. Në Gusht 2016 u emërua si Zëvendës Udhëheqës i Departamentit të Rrezikut Kreditor. Në shtator 2017 u emërua Zyrtar i Pajtueshmërisë për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, kurse në nëntor të 2018 u emërua si udhëheqës i Departamentit për Vlerësimin e Rrezikut Kreditor.

Z. Cakaj është diplomuar në Universitetin Amerikan në Kosovë në drejtimin e Menaxhimit të Biznesit, momentalisht vazhdon studimet pasuniversitare në drejtimin Banka dhe Menaxhim Financiar në Universitetin e Lubjanës në Prishtinë. Në dhjetor 2017, Z.Cakaj përfundoi studimet në ProCredit Akademinë e Menaxhmentit në Furth, Gjermani.