Bordi menaxhues

Raportet vjetore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare

Znj. Eriola Bibolli Drejtoreshë Gjenerale e ProCredit Bank në Kosovë

Znj. Bibolli u emërua Drejtoreshë Gjenerale e ProCredit Bank në Kosovë në prill të vitit 2019.
Znj. Bibolli u bë pjesë e bankës ProCredit në Kosovë në vitin 2001. Në vitin 2003 znj. Bibolli u emërua Menaxhere për Menaxhimin e Rrezikut, ndërsa në vitin 2006 u emërua Drejtoreshë Financiare e ProCredit Bank në Kosovë. Znj. Bibolli u bë pjesë e Bordit Menaxhues në bankën ProCredit në Kosovë në vitin 2007, dhe në prill të vitit 2008 u emërua Zëvendës Kryeshefe Ekzekutive.  

Znj. Bibolli është diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Korçës në Shqipëri, dhe ka përfunduar studimet pasuniversitare me titullin magjistër e menaxhimit të biznesit në Universitetin e Bradford-it në Angli, në bashkëpunim me universitetin Nimbas në Holandë në vitin 2005. Në korrik të vitin 2009, znj. Bibolli përfundoi studimet në ProCredit Akademinë e Menaxhmentit  në Furth, Gjermani.

Në të njëjtën kohë, ajo mban përgjegjësi shtesë në kuadër të grupit ProCredit si anëtare në Komitetin e Auditimit në ProCredit Bank Ukrain që nga janari i vitit 2012 dhe si anëtare e Bordit të Drejtorëve në ProCredit Bank Ekuador që nga shtatori 2014.

Znj. Nora Rraci - Anëtare e Bordit Menaxhues e ProCredit Bank në Kosovë

Znj. Rraci u emërua Anëtare e Bordit Menaxhues e ProCredit Bank në Kosovë në prill të vitit 2019.

Aktualisht është përgjegjëse për Klientët Privatë si dhe Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve. Znj. Rraci u bë pjesë e bankës ProCredit në Kosovë në vitin 2000. Në vitin 2006 u emërua zëvendës Menaxhere e Divizionit të Shërbimeve Bankare për Individë, ndërsa ne vitin 2010 u emërua Udhëheqëse e Departamentit të Burimeve Njerëzorë dhe Trajnimeve.

Znj. Rraci në vitin 2012 u emërua si Menaxhere e Lartë në ProCredit Bankë në Kosovë duke pasur nën përgjegjësi mbikëqyrjen e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve si dhe Departamentin e Shërbimeve të Brendshme.

Znj. Rraci është diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë në vitin 2001. Në dhjetor të vitit 2008, znj. Rraci përfundoi studimet në ProCredit Akademinë e Menaxhmentit në Furth, Gjermani.

Visar Paçarada - Anëtar i Bordit Menaxhues të ProCredit Bank në Kosovë

Z. Paçarada u emërua Anëtar i Bordit Menaxhues të ProCredit Bank në Kosovë në Maj të vitit 2019.

Aktualisht është përgjegjës për Departamentin e Klientëve të Biznesit, Njësinë e Mjedisit dhe Thesarin.

Z. Paçarada u bë pjesë e bankës ProCredit në Dhjetor të vitit 2007. Në vitin 2011 u emërua si Koordinator për Vlerësimin e Rrezikut Kreditor ndërsa në vitin 2012 u bë Udhëheqës i Njësisë së Kredidhënies për Klient të Mesëm në kuadër të Departamentit të Biznesit. Në maj 2014 u emërua Udhëheqës i Departamentit për Sektorin e Biznesit të Mesëm dhe tutje duke vazhduar si Udhëheqës në Departamentin e Klientëve të Biznesit (SME – NVM) nga nëntori i vitit 2016.

Z. Paçarada është diplomuar në Universitetin e Westminster të Londrës, në drejtimin e Menaxhimit të Biznesit Ndërkombëtar dhe gjithashtu ne vitin 2016 ka përfunduar studimet në ProCredit Akademinë e Menaxhmentit në Furth, Gjermani.

Bejte Cakaj - Anëtar i Bordit Menaxhues të ProCredit Bank në Kosovë

Z. Cakaj u emërua Anëtar i Bordit Menaxhues të ProCredit Bank në Kosovë në Maj të vitit 2019.

Aktualisht është përgjegjëse për Departamentin e Vlerësimit të Rrezikut Kreditor, Departamentin e Menaxhimit të Cilësisë së Portofolit dhe Departamentin e Shërbimeve të Brendshme.

Z. Cakaj u bë pjesë e bankës ProCredit në Kosovë në vitin 2009. Në vitin 2012 u emërua si Koordinatori i Vlerësimit të Rrezikut Kreditor. Ne vitin 2013 Z.Cakaj përfundoi programin për këmbim të përvojës ku për një periudhe një vjeçare punoi ne Departamentin e Vlerësimit të Rrezikut Kreditor te ProCredit Holding me seli në Frankfurt. Në Gusht 2016 u emërua si Zëvendës Udhëheqës i Departamentit të Rrezikut Kreditor. Në shtator 2017 u emërua Zyrtar i Pajtueshmërisë për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, kurse në nëntor të 2018 u emërua si udhëheqës i Departamentit për Vlerësimin e Rrezikut Kreditor.

Z. Cakaj është diplomuar në Universitetin Amerikan në Kosovë në drejtimin e Menaxhimit të Biznesit, momentalisht vazhdon studimet pasuniversitare në drejtimin Banka dhe Menaxhim Financiar në Universitetin e Lubjanës në Prishtinë. Në dhjetor 2017, Z.Cakaj përfundoi studimet në ProCredit Akademinë e Menaxhmentit në Furth, Gjermani.