Bordi menaxhues

Bordi i drejtorëve
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare

Znj. Eriola Bibolli Kryeshefe Ekzekutive e ProCredit Bank në Kosovë

Znj. Bibolli u emërua Kryeshefe Ekzekutive e ProCredit Bank në Kosovë në prill të vitit 2019.
Znj. Bibolli u bë pjesë e bankës ProCredit në Kosovë në vitin 2001. Në vitin 2003 znj. Bibolli u emërua Menaxhere për Menaxhimin e Rrezikut, ndërsa në vitin 2006 u emërua Drejtoreshë Financiare e ProCredit Bank në Kosovë. Znj. Bibolli u bë pjesë e Bordit Menaxhues në bankën ProCredit në Kosovë në vitin 2007, dhe në prill të vitit 2008 u emërua Zëvendës Kryeshefe Ekzekutive.  

Znj. Bibolli është diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Korçës në Shqipëri, dhe ka përfunduar studimet pasuniversitare me titullin magjistër e menaxhimit të biznesit në Universitetin e Bradford-it në Angli, në bashkëpunim me universitetin Nimbas në Holandë në vitin 2005. Në korrik të vitin 2009, znj. Bibolli përfundoi studimet në ProCredit Akademinë e Menaxhmentit  në Furth, Gjermani.

Në të njëjtën kohë, ajo mban përgjegjësi shtesë në kuadër të grupit ProCredit si anëtare në Komitetin e Auditimit në ProCredit Bank Ukrain që nga janari i vitit 2012 dhe si anëtare e Bordit të Drejtorëve në ProCredit Bank Ekuador që nga shtatori 2014.

Znj. Nora Rraci - Anëtare e Bordit Menaxhues e ProCredit Bank në Kosovë

Znj. Rraci u emërua Anëtare e Bordit Menaxhues e ProCredit Bank në Kosovë në prill të vitit 2019.

Aktualisht është përgjegjëse për Klientët Privatë si dhe Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve. Znj. Rraci u bë pjesë e bankës ProCredit në Kosovë në vitin 2000. Në vitin 2006 u emërua zëvendës Menaxhere e Divizionit të Shërbimeve Bankare për Individë, ndërsa ne vitin 2010 u emërua Udhëheqëse e Departamentit të Burimeve Njerëzorë dhe Trajnimeve.

Znj. Rraci në vitin 2012 u emërua si Menaxhere e Lartë në ProCredit Bankë në Kosovë duke pasur nën përgjegjësi mbikëqyrjen e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve si dhe Departamentin e Shërbimeve të Brendshme.

Znj. Rraci është diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë në vitin 2001. Në dhjetor të vitit 2008, znj. Rraci përfundoi studimet në ProCredit Akademinë e Menaxhmentit në Furth, Gjermani.