Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1367 1.0967
CHF 1.1203 1.0803
GBP 0.85142 0.81142
CNY 7.86745 7.72745
Refreskuar më: 12/13/2019