Kurset e këmbimit

Bordi i drejtorëve
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1462 1.1062
CHF 1.12761 1.08761
GBP 0.91897 0.87897
CNY 7.81475 7.67475
Refreskuar më: 7/19/2019