Kurset e këmbimit

Raportet vjetore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.12965 1.08965
CHF 1.08947 1.04947
GBP 0.91929 0.87929
CNY 8.0039 7.8639
Refreskuar më: 5/29/2020