Kurset e këmbimit

Raportet vjetore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.0918 1.0518
CHF 0.9759 0.9359
GBP 0.86633 0.82633
0 0
Refreskuar më: 6/21/2024