Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.2095 1.1695
CHF 1.0987 1.0587
GBP 0.92396 0.88396
CNY 8.1026 7.9626
Refreskuar më: 8/6/2020