Kredi për shtëpi/banesë

Kredi për shtëpi/banesë

A keni llogari në ProCredit Bank?

Ju lutem ngarkoni vetëm si .jpeg ose PDF
*Kontrata e punës apo gjendja e llogarisë 6 muajt e fundit (vetëm si .jpeg ose PDF)
close-tooltip

Pëlqimi për kontroll në Regjistrin e Kredive të Kosovës sipas kërkesave ligjore në fuqi.
Pajtohem që ProCredit Bank SH.A të ketë qasje të pakufizuar në të dhënat e ekspozimeve kreditore personale dhe të biznesit në Regjistrin e Kredive të Kosovës me qëllim të analizave paraprake për financim dhe vlerësimit të besueshmërisë dhe rrezikut kreditor të lidhur me llojet e financimeve për të cilat biznesi   dhe/ose unë ka marrë obligim ligjor që të garantojë qoftë si kredimarrës, bashkë-kredimarrës, apo si garantues.  Për më tepër, pajtohem që ProCredit Bank SH.A të mbledhë dhe dorëzojë informatat kreditore në Regjistrin e Kredive të Kosovës.  Kjo dhënie e pëlqimit do të jetë e vlefshme përderisa obligimet ligjore sa i përket ekspozimeve kreditore mbeten të hapura në ProCredit Bank SH.A, duke përfshirë edhe rastet e ristrukturimit.