Pyetjet dhe përgjigjjet më të shpeshta

Fillimisht, qasuni në faqen e e-Banking përmes linkut. Tek “Emri i përdoruesit” ju lutem shkruani emrin e përdoruesit që keni marr në bankë gjatë marrëveshjes për e-Banking. Tek hapësira “Fjalëkalimi” ju lutem shkruani fjalëkalimin, si dhe në faqen e re që paraqitet kur klikoni vazhdo tek “tokeni” shtypni numrin 6 shifror të tokenit. Tokeni është pajisje e cila i bën transaksionet në e-Banking më të sigurta.

Gjithashtu, ju mund ta përdorni edhe versionin mobil të e-Banking, ku mund të kyçeni përmes këtij linku.

Ndryshimin e fjalëkalimit mund ta bëni përmes opsionit “Resetoni Fjalëkalimin” që gjendet në faqen kryesore të e-Banking. Gjatë procesit të ndryshimit të fjalëkalimit do të ju kërkohet e-maili dhe numri i telefonit që e keni të regjistruar në bankë. Ju do të pranoni një email njoftues nga banka që është kërkuar ndryshimi i fjalëkalimit, andaj në rastet kur ju nuk e keni iniciuar këtë kërkesë dhe pranoni një email të tillë është përgjegjësi e juaj që të kontaktoni bankën për të bllokuar shërbimin.

Për klientët privatë, ne kemi zhvilluar një metodë të re të sigurisë, e cila quhet SMS Tan. Kjo metodë është e ngjashme me tokenin, vetëm se klientët përmes SMS pranojnë kodin 6 shifror për qasje në e-Banking. Vini re që SMS-in me kodin e sigurisë do ta pranoni gjithmonë në numrin mobil të njërit nga operatorët lokal të cilin e keni regjistruar në profilin tuaj ne Bankë. Ju udhëzojmë që të kujdeseni që numri juaj mobil në bankë është gjithmonë i përditësuar me atë numër të cilin ju e keni në përdorim.

SMS Tan është metodë e sigurisë për kyçje në e-Banking. Me aktivizimin e këtij shërbimi ju do të pranoni një kod unik të sigurisë që do të ju dërgohet me SMS. Është kod për një përdorim pra gjenerohet sipas kërkesës tuaj specifike dhe për secilën kërkesë dërgohet një kod i ri i sigurisë. Kodi i sigurisë i pranuar me SMS ka kohëzgjatje prej 3 minutave dhe pas këtyre minutave kodi nuk është më i vlefshëm.

Për ta bërë më të lehtë për ju të paguani faturat mujore me e-Banking, ne kemi krijuar video udhëzuese të cilat shpjegojnë hap pas hapi si të realizoni këto transaksione në e-Banking, gjeni videot këtu.

Urdhërpagesat periodike janë pagesa apo transferta të vazhdueshme mujore të cilat iniciohen nga llogaria e përfituesit në mënyrë automatike. Për të u informuar si bëhen urdhërpagesat periodike me e-Banking lexoni Udhëzuesin për përdorim të shërbimit E-Banking me kodin e sigurisë me SMS këtu.

Faturat e Energjisë Elektrike, Ujit, Telefonit, Sigurim, Tatimin në të ardhura personale, kontributet pensionale, tatimin në pronë, pagesat tjera për shërbimet e pranuar nga njësitë buxhetore( ministritë, gjykatat etj.), pagesat për doganë.

Për shkak të ndjeshmërisë së informatave në dërgimin e “fjalëkalimit” përmes emailit, ne ju sugjerojmë të na kontaktoni në Qendrën e Kontaktit në në numrin 038 555 555 apo 049 555 555 ose na dërgoni përmes emailit numrin tuaj kontaktues, në mënyrë që të ju kontaktojmë prapa për t’ju asistuar për kyçje në platformën e-banking.

Në mënyrë që të vazhdoni tutje me inicim të transfertit ju lutem shumë sigurohuni që çdo informatë është e dhënë saktë nga ana juaj si iniciuesi i transfertit. Ju lutem përkujdesuni që në rubrikat e përshkrimit të transfertit të mos përfshini asnjë simbol tjetër përveç shkronjave dhe numrave, gjithashtu edhe shkronja “ë” nuk pranohet.

Ju lutem na lejoni të ju informojmë se për çështje sigurie, llogaria juaj në e-Banking bllokohet në momentin që ju shtypni gabimisht ndonjërën prej informative si emrin e përdoruesit apo Fjalëkalimin pesë herë radhazi. Në anën tjetër ju informojmë që në mënyrë që të shërbeheni nga qendra e kontaktit e bankës ProCredit ju nevojitet shërbimi Kodi Identifikues i klientit, shërbim ky që ofron qasje në disa nga shërbime te caktuara te bankës pa pasur nevojë të vizitoni pikat shërbyese.

Ju lutem shumë të keni parasysh që në mënyrë që të shqyrtojmë rastin dhe të anulojmë njërën nga pagesat, na dërgoni fletëpagesën e skanuar përmes emalit apo vizitoni njërën nga degët e bankës më të afërt për inicim të reklamacionit /kërkesës për anulim të transfertit.

Ju mund të inicioni transfertin përmes shërbimit e-Banking nga llogaria e kursimit drejt llogarisë tuaj rrjedhëse, dhe pasi të figurojnë paratë në llogari ju mund të vazhdoni me tërheqje në bankomat ose në pikat e shitjes së bankës (POS).