background

Gjej pakon që të përshtatet ty!

PAKO E AVANCUAR

5.00€ / mujore

HAP LLOGARI

Shiko listën e shërbimeve

 • Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e llogarisë rrjedhëse, FlexSave, FlexSave për fëmijë dhe depozitave me afat
 • Lëshimi, mirëmbajtja dhe dërgimi me postë i një kartele të debitit.
 • Deponimi në bankomate të ProCredit Bank Kosovë me kartelë debiti.
 • Tërheqje nga POS në dyqane të caktuara me kartelë debiti.
 • Gjenerimi i mini-bilancit në bankomate të ProCredit Bank
 • Ndryshimi i PIN-it në m-Banking dhe për herën e parë në bankomat
 • Ri-aktivizimi i PIN-it pas tentativave të gabueshme
 • Kthimi i kartelës së mbetur në bankomat
 • Mbushja e telefonit në bankomate të ProCredit Bank me kartela
 • 3D Secure PIN
 • Transfertat ndërmjet llogarive të të njejtit klient dhe brenda ProCredit Bank me e-Banking
 • Aplikimi për urdhër-pagesat periodike brenda ProCredit Bank dhe me bankat tjera me e-Banking
 • Transfertat ndërkombëtare hyrëse ProPay
 • Lëshimi dhe mirëmbajtja e shërbimit e-Banking dhe m-Banking
 • Aplikimi për shërbimet SMS (SMS njoftimi, SMS mbushje, SMS Bilanci)
 • Pagesat për institucione publike, universitete, shkolla private, ambasada dhe kompani sigurimesh në e-Banking

Çmimorja e plotë

PAKO STANDARD

2.00€ / mujore

12 muaj mirëmbajtje të llogarisë FALAS.

HAP LLOGARI

Shiko listën e shërbimeve

 • Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e llogarisë rrjedhëse, FlexSave, FlexSave për fëmijë dhe depozitave me afat
 • Lëshimi, mirëmbajtja dhe dërgimi me postë i një kartele të debitit.
 • Deponimi në bankomate të ProCredit Bank Kosovë me kartelë debiti.
 • Tërheqje nga POS në dyqane të caktuara me kartelë debiti.
 • Gjenerimi i mini-bilancit në bankomate të ProCredit Bank
 • Ndryshimi i PIN-it në m-Banking dhe për herën e parë në bankomat
 • Ri-aktivizimi i PIN-it pas tentativave të gabueshme
 • Kthimi i kartelës së mbetur në bankomat
 • Mbushja e telefonit në bankomate të ProCredit Bank me kartela
 • 3D Secure PIN
 • Transfertat ndërmjet llogarive të të njejtit klient dhe brenda ProCredit Bank me e-Banking
 • Aplikimi për urdhër-pagesat periodike brenda ProCredit Bank dhe me bankat tjera me e-Banking
 • Transfertat ndërkombëtare hyrëse ProPay
 • Lëshimi dhe mirëmbajtja e shërbimit e-Banking dhe m-Banking
 • Aplikimi për shërbimet SMS (SMS njoftimi, SMS mbushje, SMS Bilanci)
 • Pagesat për institucione publike, universitete, shkolla private, ambasada dhe kompani sigurimesh në e-Banking

Çmimorja e plotë

PAKO PROSTUDENT

0.00€ / mujore

HAP LLOGARI

Shiko listën e shërbimeve

 • Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e llogarisë rrjedhëse, FlexSave, dhe depozitave me afat
 • Lëshimi, mirëmbajtja dhe dërgimi me postë i një kartele të debitit.
 • Deponimi në bankomate të ProCredit Bank Kosovë me kartelë debiti.
 • Tërheqje nga POS në dyqane të caktuara me kartelë debiti.
 • Gjenerimi i mini-bilancit në bankomate të ProCredit Bank
 • Ndryshimi i PIN-it në m-Banking dhe për herën e parë në bankomat
 • Ri-aktivizimi i PIN-it pas tentativave të gabueshme
 • Kthimi i kartelës së mbetur në bankomat
 • Mbushja e telefonit në bankomate të ProCredit Bank me kartela
 • 3D Secure PIN
 • Transfertat ndërmjet llogarive të të njejtit klient dhe brenda ProCredit Bank me e-Banking
 • Aplikimi për urdhër-pagesat periodike brenda ProCredit Bank dhe me bankat tjera me e-Banking
 • Transfertat ndërkombëtare hyrëse ProPay
 • Lëshimi dhe mirëmbajtja e shërbimit e-Banking dhe m-Banking
 • Aplikimi për shërbimet SMS (SMS njoftimi, SMS mbushje, SMS Bilanci)
 • Pagesat për institucione publike, universitete, shkolla private, ambasada dhe kompani sigurimesh në e-Banking

Çmimorja e plotë

PAKO BAZIKE

0.50 € / mujore

Për kategoritë e cenueshme mirëmbajtje e llogarisë falas.

HAP LLOGARI

Shiko listën e shërbimeve

 • Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e llogarisë rrjedhëse, FlexSave, FlexSave për fëmijë dhe depozitave me afat
 • Deponimi dhe tërheqja me kartelë debiti në bankomate të bankës ProCredit
 • Ndryshimi i PIN-it në m-Banking dhe per herë te parë në bankomat
 • Ri-aktivizimi i PIN-it pas tentativave të gabueshme
 • Kthimi i kartelës së mbetur në bankomat
 • 3D Secure PIN
 • Transfertat ndërmjet llogarive të të njejtit klient dhe brenda ProCredit Bank me e-Banking
 • Aplikimi për urdhër-pagesat periodike brenda ProCredit Bank dhe me bankat tjera me e-Banking dhe në degë
 • Transfertat ndërkombëtare hyrëse ProPay
 • Lëshimi dhe mirëmbajtja e shërbimit e-Banking dhe m-Banking
 • Pagesat për institucione publike, universitete, shkolla private, ambasada dhe kompani sigurimesh në e-Banking
 • Tërheqje dhe deponimi në degë
 • Deponimi i monedhave në degë/bankomant
 • Transfertat ndërmjet llogarive të të njëjtit klient dhe brenda bankës ProCredit në degë

Çmimorja e plotë