Garancioni bankar

Shërbimet përmes bankomatit

Duke synuar çdoherë që t'ju mbështesim dhe lehtësojmë aktivitetet biznesore, qoftë tregti e mallrave ose ofrim i shërbimeve, tenderim, ekzekutim të punëve, blerje kundrejt pagesës në avans, dizajnim, apo instalim të pajisjeve të reja, ne ju ofrojmë garancitë adekuate për biznesin tuaj. Garancia bankare është instrument për sigurimin e nënshkrimit të kontratave mes palëve që operojnë në tregje të ndryshme ndërkombëtare.

Garancia bankare, përveç që përdoret për të siguruar ekzekutimin e kontratave në tregti të jashtme, ajo është shumë e aplikuar edhe për sigurimin e kontratave brenda vendit të njëjtë.

Lljojet e garanctë të cilat i ofron ProCredit Bank janë:

  • Garancitë direkte – janë garanci të cilat dorëzohen direkt te përfituesi i garancisë përmes aplikuesit (klientit të bankës).
  • Garanci indirekte – janë garancitë të cilat me kërkesë të klientit të bankës, udhëzohet një bankë tjetër që garancinë e lëshuar nga ProCredit Bank ta përcjellë në bankën e përfituesit të garancisë.
  • Garanci të pakonfirmuara – janë garancitë kur ProCredit Bank sipas kërkesës së klientit të vet udhëzon një bankë të tretë që vetëm ta përcjellë garancinë te banka e përfituesit të garancisë.
  • Garancitë e konfirmuara – janë garanci kur ProCredit Bank, sipas kërkesës së klientit të vet, udhëzon një bankë të tretë që garancinë ta konfirmojë dhe ta përcjellë te banka e përfituesit të garancisë.
  • Garanci lokale – janë garancitë të cilat dorëzohen direkt te përfituesi i garancisë.
  • Garancitë internacionale – janë garanci në të cilat përfituesi i garancisë është jashtë vendit

ProCredit Bank përcjell edhe të gjitha llojet e garancive të cilat i pranon nga bankat e tjera në favor të klientëve të saj. Garancitë e lëshuara nga ProCredit Bank Kosova rregullohen me ligje dhe rregulla të aplikueshme të Kosovës, nëse në tekstin e garancisë nuk ceket ndryshe.

Koleksioni dokumentar - Banka ProCredit ofron shërbimin e koleksionit dokumentar, si shërbim që rritë besueshmërinë në lidhjet tuaja biznesore dhe lehtëson punën me furnitorët dhe klientët tuaj.

Si funksionon?
Koleksioni dokumentar ju ndihmon të siguroheni për kualitetin, sasinë dhe pagesën e të mirave materiale. Shërbimi përfshinë një set të dokumenteve, përmbajtja e të cilave është aprovuar nga palët dhe të cilat banka e eksportuesit e dërgon te banka e importuesit.